PIRKIMO-PARDAVIMO IR PRENUMERATOS TAISYKLĖS

UAB Press Express, juridinio asmens kodas 110803787, registracijos adresas M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius, Tinklalapyje www.prenumeruoti.lt (toliau – Tinklalapis) leidinių pardavimo ir sutarčių sudarymo tvarką nustato šios Pirkimo-pardavimo ir prenumeratos taisyklės (toliau – Taisyklės).
Norėdami naudotis Tinklalapio elektronine sistema, Jūs privalote susipažinti su žemiau išdėstytomis Taisyklėmis bei jų laikytis. Pažymėdami varnelę ties „Sutinku su Pirkimo-pardavimo ir prenumeratos taisyklėmis ir Privatumo politika“ patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, jas supratote ir įsipareigojate jų laikytis.

I. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – Pirkėjo, Prenumeratoriaus, Prenumeratos Gavėjo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, leidinių pristatymo adresas.
1.2. Pardavėjas  - UAB Press Express, juridinio asmens kodas 110803787, adresas M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius. El. pašto adresas: info@pressexpress.lt
1.3. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas arba Prenumeratorius priklausomai nuo konteksto) – veiksnus fizinis t.y. 16 m. sulaukęs asmuo, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka ar juridinis asmuo  (ar anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai) įsigijęs prekių prenumeruoti.lt puslapyje.
1.4. Prenumeratos Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam adresuotas periodinis leidinys.
1.5. Leidėjas – subjektas, leidžiantis leidinius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
1.6. Prekės – tai yra visos prekės, kuriomis Pardavėjas prekiauja ir apie kurias yra skelbiama Tinklalapyje, įskaitant leidinių Prenumeratą ir dovanų kuponą. Puslapyje prenumeruoti.lt įsigytos prekės yra skirtos tik asmeniniam naudojimui ir negali būti naudojamos komerciniais tikslais. Pirkėjas sutikdamas su šiomis taisyklėmis patvirtina, kad prekes įsigyja tik asmeniniam naudojimui. Norėdamas naudoti prekes komerciniais tikslais, Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. paštu info@prenumeruoti.lt.
1.7. Prenumerata – išankstinis leidinio užsakymas iš anksto sumokant visą prenumeruojamų leidinių kainą. Prenumerata šių Taisyklių prasme reiškia visų leidinių Prenumeratą, kurią Pirkėjas gali įsigyti užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurią yra skelbiama Tinklalapyje.
1.8. Prenumeratos pardavimas – prenumeratos sutarties tarp Prenumeratoriaus ir Pardavėjo sudarymas Tinklalapyje.
1.9.  Prenumeratorius  Tinklalapio vartotojas, Tinklalapyje nustatyta tvarka pateikiantis reikalingą informaciją leidiniui prenumeruoti ir sumokantis nustatytą prenumeratos mokestį..
1.10. Taisyklės – šios Pirkimo-pardavimo ir prenumeratos taisyklės (standartinės sutarties sąlygos) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, prekių ir/ar Prenumeratos įsigijimo bei apmokėjimo už ją sąlygas, prekių pristatymo tvarką, pristatymo adreso pakeitimą, Prenumeratos nutraukimą, skundų nagrinėjimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su pirkimu, pardavimu ir/ar Prenumeratos priėmimu Tinklalapyje susijusias nuostatas.
1.11. Tinklalapis www.prenumeruoti.lt – sistema, per kurią atliekamas prekių ir/ar Prenumeratos pirkimas internetu.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės kartu su Pirkėjo/Prenumeratoriaus pateiktu užsakymu tampa tarp Pirkėjo/Prenumeratoriaus ir Pardavėjo sudarytos sutarties dalimi ir jos šalims yra privalomas teisinis dokumentas.
2.2. Pirkimo - pardavimo ir prenumeratos sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas Tinklalapyje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai šių Taisyklių daliai, jis privalo nepateikti užsakymo. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Taisyklėmis bei sudarė sutartį su Pardavėju.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.
3.2. Leidinių prenumeratos paslaugos atveju Pardavėjas tvarko Prenumeratoriaus pateiktus asmens duomenis sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu (žr. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. 2 p.). Siekiant užtikrinti tinkamą leidinių prenumeratos paslaugos užsakymų vykdymą, Prenumeratos Gavėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris) tvarkomi bendrai su prenumeruojamo leidinio Leidėju.
3.3. Pardavėjas asmens duomenis tvarko šiais nustatytais tikslais:
3.3.1. Pirkimo ir Prenumeratos administravimui – užsakymo apdorojimui ir vykdymui;
3.3.2. Pirkėjo identifikavimui Pardavėjo informacinėje sistemoje;
3.3.3. Pirkėjo pateiktų užsakymų patvirtinimų, priminimų, sąskaitų ir kitų finansinių dokumentų išrašymui;
3.3.4. Informacijos apie užsakymo priėmimo eigą, mokėjimo ir užsakymo patvirtinimo pateikimui;
3.3.5. Problemų, susijusių su užsakymo pristatymu, išsprendimui;
3.3.6. Kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.
3.3.7. Tiesioginės rinkodaros tikslais  naujienlaiškių ir akcijinių pasiūlymų siuntimui, siekiant supažindinti su naujausiais produktais, naujienomis bei vykdomomis akcijomis.
3.4. Pardavėjas ir Leidėjas veikia kaip bendri duomenų valdytojai: kartu nustato asmens duomenų tvarkymo tikslą (Prenumeratos užsakymų tinkamo vykdymo užtikrinimas) ir nustato priemones šiam tikslui pasiekti (Prenumeratos užsakymai yra priimami ir asmens duomenys yra tvarkomi Pardavėjo ir Leidėjo tarpusavio sutartyse ir teisės aktuose numatyta tvarka).
3.5. Pardavėjas ir Leidėjas leidinių prenumeratos atveju bendrai valdo šiuos asmens duomenis: Prenumeratos gavėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Pardavėjas perduoda šiuos duomenis Leidėjui saugiu būdu. Leidėjas šiuos asmens duomenis tvarko, siekdamas įvykdyti Prenumeratos sutartį, kurios šalimi yra Prenumeratorius.

IV. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų ir išsamų leidinių pristatymo adresą bei užsakymo administravimui ir vykdymui reikalingą informaciją. Jeigu pasikeičia asmens duomenų registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, pranešdamas el. paštu: info@prenumeruoti.lt. 
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo prie paskyros Tinklalapyje www.prenumeruoti.lt duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti apie tai Pardavėją.
4.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Tokiu atveju jei norėdamas pasinaudoti www.prenumeruoti.lt siūlomomis paslaugomis trečias asmuo jungėsi su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas automatiškai laiko jį Pirkėju.
4.4. Pirkėjas turi visas duomenų subjekto teises, nurodytas Pardavėjo  privatumo politikoje.
4.5. Pirkėjas, naudodamasis www.prenumeruoti.lt puslapio teikiamomis paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų Tinklalapyje nurodytų sąlygų.

V. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Tinklalapyje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Tinklalapyje teikiamomis paslaugomis (registruotis Tinklalapio sistemoje, sudaryti prekių krepšelį, pateikti ir apmokėti užsakymą, gauti prekes, gauti Pardavėjo informaciją apie naujausius leidinius ir vykstančias akcijas).
5.2. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Tinklalapyje nustatytomis sąlygomis perduoti Prenumeratoriaus pateiktus duomenis Leidėjui, kuris vykdys užsakytų Leidinių pristatymą per įgaliotus asmenis pagal nustatytą tvarką.
5.3. Pardavėjas - turi teisę atsisakyti sudarytos Prenumeratos sutarties, jei Leidėjas nutraukė tolimesnę leidinių leidybą, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris neturėjo teisės sudaryti sutarties.
5.4. Jei Prenumeratos galiojimo laikotarpiu yra nutraukiama leidinių leidyba, Pardavėjas privalo grąžinti pinigus už neišnaudotą Prenumeratos dalį arba pasiūlyti Prenumeratoriui kito leidinio Prenumeratą pagal likutinę sumą. Prenumeratoriui siunčiamas pranešimas jo nurodytu el. pašto adresu ir suderinami tolimesni veiksmai.
5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą šiais atvejais:
5.5.1. Jeigu Pirkėjas – fizinis asmuo, nesumoka už prekes tą pačią kalendorinę užsakymo dieną;
5.5.2. Jeigu Pirkėjas – juridinis asmuo, nesumoka už prekes per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą.
5.6. Pardavėjas turi teisę prašyti apmokėti pakartotinio prekių pristatymo išlaidas, jeigu prekės nepristatytos Pirkėjui dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų asmens duomenų, arba pareikalauti padengti susidariusį kainų skirtumą dėl Pirkėjo neteisingai nurodyto adreso, dėl ko buvo neteisingai apskaičiuota pristatymo kaina.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja per įgaliotus asmenis pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

VI. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Pirkėjas pateikia užsakymą Tinklalapyje. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Mokėti“.
6.2. Bet kokia Tinklalapyje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma vienintele išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas.
6.3. Suformuluotame užsakyme skelbiama kaina yra galutinė mokėjimo kaina eurais. Į ją įtrauktos visos pristatymo išlaidos ir mokesčiai. 
6.4. Pirkėjas, užsakydamas prekes bei ketindamas jas įsigyti, turi teisę pasirinkti vieną iš užsakymo apmokėjimo būdų, nurodytų Tinklalapyje.
6.5. Pardavėjo suformuota užsakymo informacija yra pagrindas, kuriuo remiantis Pirkėjas atlieka mokėjimą:
6.5.1. Mokėjimas turi būti atliktas tą pačią kalendorinę dieną.
6.5.2. Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą tik gavęs užsakymo apmokėjimą.
6.5.3. Neapmokėjus užsakymo pagal 6.5.1. punktą Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti užsakymo ir gali jį anuliuoti.
6.6. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus Pardavėjo patvirtintą užsakymą, jo nurodytu el. pašto adresu yra išsiunčiama sąskaita faktūra.

VII. DOVANŲ KUPONAS

7.1. Pirkėjui įsigijus dovanų kuponą, Pirkėjo nurodytu el. paštu atsiunčiama elektroninė dovanų kupono versija, kurią Pirkėjas gali atsispausdinti arba persiųsti dovanos gavėjui.
7.2. Perkant Dovanų kuponą sąskaita neišrašoma. Po apmokėjimo Pirkėjas el. paštu kartu su dovanų kuponu gauna dovanų kupono perdavimo aktą.
7.3. Dovanų kuponas negrąžinamas, į pinigus nekeičiamas, pinigai už nepanaudotą dovanų kuponą (dalį ar visą jo vertę) nėra grąžinami.
7.4. Dovanų kupono galiojimo laikas yra 6 (šeši) mėnesiai nuo jo įsigijimo datos.
7.5. Dovanų kuponas atsiskaitymui už prekes gali būti panaudotas tik vieną kartą.

VIII. UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PRENUMERATOS PRISTATYMAS

8.1. Pardavėjo įgalioti asmenys vykdo užsakymo pristatymą pagal nustatytą tvarką.
8.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs pristatymo būdą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes pats. Jei Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės yra pristatomos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.4. Prekes pristato Pardavėjo įgalioti atstovai (AB „Lietuvos paštas“, UAB „DPD Lietuva“, UAB „Omniva LT“, UAB „Venipak Lietuva).
8.5. Prekės yra pristatomos per nurodytus terminus, kuriuos galite rasti čia. Patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
8.6. Jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, pristatytos ne tos prekės, arba netinkamas jų kiekis, Pirkėjas nedelsiant turi informuoti Pardavėją.
8.7. Jeigu Pirkėjas pareiškia pretenzijas dėl laiku nepristatytų prekių, Pardavėjas imasi visų įmanomų priemonių per protingai trumpą laiką pristatyti negautas prekes. Jei tai yra leidinys, Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją per kaip įmanoma trumpesnį laiką nuo leidinio išleidimo datos. Už per vėlai pareikštas pretenzijas  (savaitraščiui – po savaitės, mėnraščiui  po trijų savaičių nuo išleidimo datos) Pardavėjas neatsako.
8.8. Prenumeruojami lietuviški leidiniai išsiunčiami leidinio išleidimo dieną, prenumeruojami užsienio leidiniai išsiunčiami jų gavimo į Lietuvą dieną. Daugiau apie leidinių pristatymo terminus: "Pristatymo būdai ir sąlygos".
8.9. Pardavėjas neatsako už pavėluotą Prenumeratos pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti.

IX. TAIKOMOS NUOLAIDOS IR AKCIJINIAI PASIŪLYMAI

9.1. Pardavėjas  turi teisę rengti ir vykdyti įvairias akcijas ir rinkodarines kampanijas. Pardavėjas , be išankstinio perspėjimo, gali keisti akcijų sąlygas, – ir galiojimo laikotarpį. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas galioja nuo jų atlikimo momento ir taikomas naujiems, po pakeitimų paskelbimo pateiktiems užsakymams.
9.2. Informacija apie vykdomas akcijas skelbiama www.prenumeruoti.lt ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinius tinklus, naujienlaiškius, su partneriais vykdomas programas).
9.3. Prekėms, kurioms taikomos specialios akcijos, ankstesnių akcijų nuolaidos netaikomos ir nesumuojamos.
9.4. Pažymėdamas varnele laukelį „Naujienlaiškio prenumerata“ Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas gali siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimus Pirkėjo nurodytu el. paštu, tekstinėmis žinutėmis ar skambučiu. Prieš tapdamas Pirkėju arba vėliau, Pirkėjas turi teisę išreikšti prieštaravimą dėl kontaktinių duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu, apie tai informuodamas Pardavėją el. paštu info@prenumeruoti.lt.
9.5. Pasirinkdamas pristatymo būdą, Pirkėjas gali pažymėti varnele laukelį „Noriu gauti priminimą apie prenumeratos pabaigą“. Artėjant Prenumeratos laikotarpio pabaigai, Pirkėjo nurodytu el. paštu bus atsiųstas priminimas apie besibaigiančią Prenumeratą.

X. UŽSAKYMO ANULIAVIMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę. Nekokybiška prekė yra pakeičiama į kokybišką per protingai trumpą laiką pristatant nurodytu adresu pakartotinai. Gavus nekokybišką prekę būtina nedelsiant kreiptis į Pardavėją , bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas.
10.1.1. Nekokybiška prekė – tai prekė, kuri yra pažeista; pristatyta ne originalioje pakuotėje; pristatyta ne pilnos komplektacijos.
10.2. Visos pretenzijos turi būti motyvuotos ir pagrįstos įrodymais. Teikdamas pretenziją, Pirkėjas turi nurodyti broko požymius. Pirkėjas turi saugoti nekokybišką prekę kaip įrodymą ir esant Pardavėjo prašymui perduoti jį laiškininkui ar  kurjeriui, kai jis pristatys kokybišką prekę.
10.3. Pagal galiojančius LR teisės aktus, internetu įsigytas nepažeistas, originalioje pakuotėje esančias prekes galite grąžinti per 14 dienų. Ši nuostata netaikoma spaudos leidinių ir knygų grąžinimui, išskyrus tuos atvejus, kai pirkėjas gauna nekokybiškus leidinius.
10.4. Per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Prenumeratą galima anuliuoti be jokios priežasties ir Prenumeratos pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo mokesčio apie tai pranešant Pardavėjui.
10.5. Prenumeratorius turi teisę atsisakyti Prenumeratos, jeigu Leidėjas pažeidžia ar nevykdo prisiimtų įsipareigojimų. Tokiu atveju reikia pranešti Pardavėjui apie ketinimą nutraukti Prenumeratą raštu ir išsiųsti pasirašytą prašymą Pardavėjui šiose Taisyklėse nurodytu adresu arba jį nuskenavus el. paštu info@prenumeruoti.lt (Pardavėjas Jūsų pranešimą perduos Leidėjui). Prašyme turi būti nurodytos motyvuotos atsisakymo priežastys ir atsiskaitomoji sąskaita, į kurią  turi būti grąžinta likusios nepanaudotos Prenumeratos dalies pinigų suma. Patenkinus pretenziją Leidėjas grąžins Prenumeratoriui pinigus į prašyme nurodytą sąskaitą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
10.6. Grąžinama suma skaičiuojama minusuojant jau gautus leidinius nuo pilnos Prenumeratos sumos ir grąžinant tik likutį, kuris skaičiuojamas nuo Prenumeratos anuliavimo dienos iki apmokėtos Prenumeratos pabaigos.
10.7. Pardavėjas išnagrinėja pretenziją per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir informuoja apie sprendimą Prenumeratorių. Esant nepagrįstai pretenzijai, Pardavėjas gali taikyti 3 (trijų) eur Pirkimo-pardavimo ir Prenumeratos sutarties nutraukimo mokestį. 
10.8. Prenumerata neanuliuojama ir neatlyginama, jei buvo užsakyta akcijos metu ir Prenumeratoriui išsiųsta dovana.

XI. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

11.1. Visos teisės į Tinklalapį ir jame esančius kūrinius yra saugomos ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė. Joks Tinklalapyje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
11.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Tinklalapyje yra teisėtai naudojami Pardavėjo.

XII. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

12.1. Pardavėjas visus patvirtinimus, pranešimus, priminimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
12.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus dėl Tinklalapio veiklos Pirkėjas siunčia el. paštu: info@prenumeruoti.lt .
12.3. Pranešimai, reikalavimai, prašymai ir klausimai dėl Prenumeratos ir (ar) Leidinių siunčiami Pardavėjui el. pašto adresu: info@prenumeruoti.lt.

XIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius bei nuostolius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų savo tiesioginių nuostolių atlyginimo.
13.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų ribojimus ar tinklų sutrikimus dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo -. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
13.3. Tiek, kiek tai neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra apribota ir yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už įsigytas prekes.
13.4. Pardavėjas neatsako už leidinio turinį ir reklamą dėl kurių atsakomybė tenka išimtinai leidinio Leidėjui.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Taisyklės sudarytos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai su juridiniais asmenimis (verslininkais) sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo arba Leidėjo buveinę, o kitais atvejais sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas Tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems naujiems užsakymams ir susijusioms sutartims.